Uzņēmuma dibināšana

Uzņēmuma dibināšana

Sazinieties ar mums, lai ātrāk un ērtāk nodibinātu savu uzņēmumu!

Uzņēmuma dibināšana ir brīdis, kad svarīgi izvēlēties pareizu uzņēmējdarbības formu. Tas nākotnē ļaus izvairīties no vairākām kļūdām un nepārmaksāt nodokļus.

Uzņēmuma reģistrēšanas procedūras atvieglošanai, piedāvājam visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, kā arī konsultācijas uzņēmējdarbības formas izvēlē.

 Mēs piedāvājam:

  • uzņēmumu dibināšanai (neatkarīgi no formas) nepieciešamo dokumentu sagatavošanu;
  • nodibinājumu un biedrību dibināšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu;
  • prokūras reģistrācijas pieteikuma sagatavošanu;
  • filiāles vai pārstāvniecības reģistrācijas pieteikuma sagatavošanu;
  • konsultācijas.

Individuālais komersants (IK) – fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, un kura ir ierakstīta Komercreģistrā. IK reģistrācijai nav nepieciešams pamatkapitāls. IK par savām saistībām atbild ar visu savu mantu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) – ir viena vai vairāku personu dibināta sabiedrība, kuras pamatkapitāls ir sadalīts daļās. SIA ir viegla pārvaldes sistēma un var būt neliels pamatkapitāls (minimālais SIA pamatkapitāls ir tikai EUR 1,00 apmērā). SIA ir slēgta sabiedrība un tās daļas nav publiskās apgrozības objekts. Sabiedrība ir juridiska persona. SIA dalībnieki neatbild par SIA saistībām ar savu mantu un cieš zaudējumus tikai viņu izdarīto ieguldījumu robežās.

Latvijā uzņēmumu var dibināt Latvijas rezidenti, kā arī nerezidenti. Gan rezidentiem, gan nerezidentiem ir iespēja dibināt SIA ar pilnvarotās personas palīdzību – nav obligāti ierasties Latvijā, lai reģistrētu SIA. Lai dibinātu jaunu SIA ir nepieciešama SIA juridiskā adrese, kas atrodas Latvijā. Jaundibinātai SIA jābūt iespējai saņemt korespondenci, kura tiek sūtīta uz SIA norādīto juridisko adresi.

Akciju sabiedrība(AS) – komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no akciju nominālvērtības kopsummas. AS ir atklāta sabiedrība, un tās akcijas var būt publiskās apgrozības objekts. Sabiedrība ir juridiskā persona. Akciju sabiedrība ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no akciju nominālvērtības kopsummas. Minimālais pamatkapitāla apmērs EUR 35 000.

Pilnsabiedrība – personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopīgu firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata, neierobežojot savu atbildību pret kreditoriem, apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri).
Par pilnsabiedrības biedru var būt tikai fiziska vai juridiska persona, kā arī tiesībspējīga personālsabiedrība.

Ārvalstu komersanta filiāle – patstāvīga vienība, kura teritoriāli atdalīta no galvenā uzņēmuma un tās vārdā veic komercdarbību. Atbildība par filiāles saistībām ir galvenajam uzņēmumam. Filiāle ir juridiskās personas organizatoriski patstāvīgā daļa, kura teritoriāli nošķirta no galvenā uzņēmuma un tā vārdā veic komercdarbību. Filiāle nav juridiska persona. Par filiāles darbībām atbild komersants.